Vanino Branch Senior Management

BULANOVA
Elena Aleksandrovna

 

Director of the FSUE “Rosmorport” Vanino branch

 

 

EGOROVA
Irina Anatolyevna

 

Chief accountant of the FSUE “Rosmorport” Vanino branch

 

 

LITVINENKO
Anatoliy Alekseevich

 

Deputy director for navigation safety of the FSUE “Rosmorport” Vanino branch

 

 

LYAHOV
Gennady Vladimirovich

 

Chief engineer of the FSUE “Rosmorport” Vanino branch

 

 

Zaytsev
Evgeniy Valeryevich

 

Deputy Director for Operations of the FSUE "Rosmorport" Vanino branch