Arkhangelsk Branch Senior Management

Sedykh
Vladimir Viktorovich

 

Director of the FSUE “Rosmorport” Arkhangelsk Branch

 

 

BOGUNOV
Alexey Yuryevich

 

Chief Engineer of the FSUE "Rosmorport" Arkhangelsk Branch

 

 

Deletskaya
Oksana Valeryevna

 

Deputy Director for Economics and Finances of the FSUE “Rosmorport” Arkhangelsk Branch

 

 

ILYIN
Vasily Georgiyevich

 

Deputy Director for Navigation Safety and Operations of the FSUE “Rosmorport” Arhkangelsk Branch

 

 

Khokhlov
Vladimir Aleksandrovich

 

Deputy director for fleet of the FSUE “Rosmorport” Arkhangelsk Branch

 

 

Kornyakov
Aleksei Valentinovich

 

Chief Accountant of the FSUE “Rosmorport” Arkhangelsk Branch

 

 

MISHUKOV
Andrey Gennadievich

 

Deputy Director for Security of the FSUE "Rosmorport" Arkhangelsk Branch