Sakhalin Branch Senior Management

Shraitel
Alexander Valeryevich

 

Director of the FSUE “Rosmorport” Sakhalin Branch

 

 

Filippov
Oleg Aleksandrovich

 

Deputy Director for Navigation Safety of the FSUE “Rosmorport” Sakhalin Branch

 

 

Kitsenko
Dmitry Andreevich

 

Deputy Director of the FSUE “Rosmorport” Sakhalin Branch

 

 

Savitsky
Evgeniy Nikolayevich

 

Chief Engineer of the FSUE “Rosmorport” Sakhalin Branch

 

 

SHTEKLEJN
Elena Leonidovna

 

Chief Accountant of the FSUE “Rosmorport” Sakhalin Branch

 

 

STEPANOV
Igor Valeryevich

 

Deputy Director for Operations of the FSUE “Rosmorport” Sakhalin Branch